16/07/2020 | 10:38:45
TC Trần Sàn Mã CK Dư mua Khớp Dư bán Tổng NN Mua NN Bán Room PE EPS Giá
Tổng mua KL3 G3 KL2 G2 KL1 G1 Mã CK Giá +/- KL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Tổng bán Mở cửa Cao Thấp TB