12/05/2021 | 09:07:25
  (%)
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
GTGD
KLGD TB 10 ngày
Cao nhất 52 tuần
Thấp nhất 52 tuần
+/- 1 tuần (%)
+/- 1 tháng (%)
+/- 3 tháng (%)
P/E
Vốn hóa thị trường
Thay đổi NN mua NN bán
 

Thống kê đặt lệnh trong phiên

Thời gian Lệnh đặt mua Lệnh đặt bán
Số lệnh KLTB 1 lệnh Số lệnh KLTB 1 lệnh
 
MA :