CK TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Tổng KL Nước ngoài Lịch sử giá
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL
+/-
Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 NN Mua NN Bán TB Mở cửa Cao Thấp

Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận: - Tổng giá trị giao dịch thoả thuận:

Chào mua
CK Giá KL TG
Khớp lệnh
CK Giá KL Giá trị Giá trị tích lũy TG
Chào bán
CK Giá KL TG
GIÁ: x1000 - KL: x10

Thiết lập giao diện


Thiết lập thuộc tính